Rozcieńczalnik - karta charakterystyki

Rozcieńczalnik do farby CORIZON

Zagrożenia

 • Zagrożenia dla człowieka
  Produkt drażniący. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

 • Zagrożenia dla środowiska
  Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska.

 • Zagrożenia wynikające z właściwości fizykochemicznych
  Produkt wysoce łatwopalny.

Informacja o składnikach

Mieszaniny

 • ETANOL
  • Zakres stężeń: 60 – 70%
  • Numer CAS: 64-17-5
  • Numer WE: 200-578-6
  • Numer rejestracji właściwej: substancja podlega przepisom okresu przejściowego
  • Klasyfikacja wg 67/548/EWG: F R11
  • Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Flam. Liq. 2 H225

 • IZOBUTANOL
  • Zakres stężeń: 30 – 40%
  • Numer CAS: 78-83-1
  • Numer WE: 201-148-0
  • Numer rejestracji właściwej: 01-2119484609-23-0007
  • Klasyfikacja wg 67/548/EWG: R10; Xi R37/38-41; R67
  • Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Flam. Liq. 3 H226; STOT SE 3 H335; Skin Irrit. 2 H315; Eye Dam. 1 H318; STOT SE 3 H336

KARTA CHARAKTERYSTYKI

(sporządzona zgodnie z rozporzadzeniem WE 1907/2006 (Reach) oraz 453/2010)

Rozcieńczalnik - Karta charakterystyki.pdf - do pobrania 


Kontakt z nami

Dane kontaktowe

 • Ulica: Sasankowa 40
 • Miejscowość: 87-800 Włocławek
 • Telefon: 54 232-00-26
 • Tel. kom.: 512-115-849
 • Email: biuro@polkor.com.pl

Zakład produkcyjny

 • Ulica: Grochowalsk 67
 • Miejscowość: 87-610 Dobrzyń nad Wisłą
 • Telefon: 54 254-17-06
 • Tel. kom.: 512-115-849
 • Email: biuro@polkor.com.pl

Napisz do nas